Tata nu ook op twitter
Te volgen via:  www.twitter.com/TataSteelNL (lees meer)
Basisschool de Vrijheit op bunkertochtBasisschool de Vrijheit op bunkertocht

Basisschool De Vrijheit op bunkertocht

 

Groep acht van basisschool de Vrijheit kreeg op 16 april aan de hand van foto’s een presentatie over de geschiedenis van Wijk aan Zee in de Tweede Wereldoorlog.

Daarna ging de groep kinderen onder begeleiding op bunkertocht door de Dorpsduinen. Een kaart toont aan dat er wel 20 bunkers liggen. De Dorpsduinen wordt dan ook wel Bunkerdorp Noord genoemd.

Aansluitend stond een bezoek aan de Radarbunker op het programma.

In de Filterruimte staat een vol blik originele Welfarebiscuit. Ze mochten even proeven, maar lekker werden de 70 jaar oude biscuits niet gevonden: hondenbrokjes luidde het oordeel.

Dorpsraad in beroep bij RvSt om verruiming emissienorm Cokesfabriek 2Dorpsraad in beroep bij RvSt om verruiming emissienorm Cokesfabriek 2

Vandaag was de zitting. 

Hier volgt de speech / (pleitnota) die vanochtend is voorgelezen. Het verweer en het beroepsschrift, alsmede het bezwaar en de bedenking daaraan vooraf, zijn terug te lezen in het nieuwsarchief.

 

Wijk aan Zee, 16-04-2014

Geacht College,

Ik ben Douwe Buwalda, werkgroep Milieu, Dorpsraad Wijk aan Zee.

“Wijk aan Zee is een kleine gemeenschap van 2300 inwoners, letterlijk en figuurlijk gelegen onder de rook van één van de grootste bedrijven van Nederland:  Corus.

Wij vinden dat die rook schoon genoeg moet zijn”.

Zo luidde het begin van onze pleitnota tijdens de eerste zitting in 2007 van uw college, over de revisievergunning van, nu Tata.

Tijdens de zitting van 30 december 2009 , is ten overstaan van uw college een afspraak gemaakt tussen Tata en G.S. over beperking van de deuremmissie bij Cokesfabriek 2.

We zijn nu 5 jaar verder en de gemaakte afspraak is in het bestreden besluit weer losgelaten.

Los van de inhoud van het voorschrift is het zeer treurig en ‘ruikt het verdacht’ (in het dorp) dat e.e.a. bijna 5 jaar heeft moeten duren,  voordat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland deze vergunningvoorschriften op papier heeft gezet.

Wij kunnen ons niet voorstellen dat de technische innovaties van de laatste 5 jaar geresulteerd hebben in een toename van het aantal slecht sluitende deuren! Gedeputeerde Staten verruimen nu de voorschriften, terwijl dat niet de intentie is van de wetgeving en de nieuwe BREF voor deze zeer oude en afgeschreven installatie.

Het lijkt erop dat de norm nu wordt bepaald door de slechte staat, waarin de installatie van Tata verkeerd en niet door de vergunningverlenende instantie. Al met al is dit een verruiming van de afgesproken norm en deze leidt tot een slechtere milieusituatie en zeker niet tot een stimulans voor Tata om het milieu verder te verbeteren.

Wij vragen U dan ook ons beroep gegrond te verklaren en Gedeputeerde Staten minimaal te houden aan de, in 2009 toegezegde, maximale deuremmissies.

 

Bedankt voor uw aandacht en de aandacht voor het leefmilieu in ons dorp.

 

Onze Bert Kisjes ontvangt Europese onderscheidingOnze Bert Kisjes ontvangt Europese onderscheiding

BEVERWIJK - Bert Kisjes, de initiatiefnemer van Wijk aan Zee Cultureel dorp van Europa, heeft vandaag in Straatsburg een Europese onderscheiding ontvangen voor zijn jarenlange inzet voor de dorpen van Europa.

Sinds 1999 zet Wijk aan Zeeër Kisjes zich onvermoeibaar in voor dorpen uit veel Europese landen. De eigen kracht van dorpen op de politieke agenda plaatsen was de afgelopen 15 jaar steeds zijn doel. Vorig jaar stopte hij als coördinator van de Internationale contacten. Voor zijn belangrijke werk heeft hij nu ook Europese erkenning gekregen. Hij blijft overigens actief in Wijk aan Zee met het maken van nieuwe plannen. 

Kisjes ontving de Europese waardering woensdag uit handen van Dr.Paul Rübig, Europarlementarier MEP, tevens voorzitter van de Pan-Europese werkgroep, in aanwezigheid van Eurocommissaris Johannes Hahn. 


Op de foto vlnr Hahn; Rübig; en rechts: Bert Kisjes.

Bron: Nieuws dichtbij

pers 2014pers 2014

 

PERSBERICHT

 

 

De Zeepkistenrace zoekt deelnemers

 

Men heeft het door een extern bureau laten onderzoeken, met geld uit Brussel uiteraard, en het is nu wetenschappelijk vastgesteld ; er is sprake van een toenemende vergrijzing in het deelnemersveld van de zeepkistenrace.

Ondanks het instellen van een aparte prijs voor coureurs onder 14 jaar, de Joris Zandbergentrofee, is de ingezette trend onomkeerbaar. De organisatie zit met de handen in het, ook al grijze, haar, voor zover nog aanwezig...,want inderdaad, de organisatie wordt ook een jaartje ouder. Treurnis alom, heel Wijk aan Zee in mineur zou je bijna denken, maar nee hoor, daar is meer voor nodig.

Het ultieme middel tegen oud worden is nl.: ZEEPKISTENRACEN !!!

Tover een glimlach op je gezicht en bouw een kist. Als extra stimulans heeft men het geld voor het vervolgonderzoek in de prijzenpot gestopt, dat is mooi meegenomen zo vlak voor de vakantie. Die begint nl. een week na de race.

De grote prijs van Wijk aan Zee zal dit jaar worden verreden op vrijdag 27 juni. De start vindt zoals altijd plaats bij hotel Sonnevanck en wel om 19.00 u..

Nog ruim twee maanden de tijd om iets moois te maken, dus pak die uitdaging aan. Bij deze roepen we hierbij iedere huisvader, young-arter, surfer, horecaffer, techneut, agnost, macrameër, uitvaartverzorger op om mee te doen. Zonder deelnemers is er nl. geen race, klinkt wat simpel, maar zo is het wel. Het credo blijft hoe dan ook overeind : DE ZEEPKISTENRACE GAAT ALTIJD DOOR !

Meer inlichtingen op de site : www.wijkaanzee.org/zeepkistenrace

Notulen Dorpsraadvergadering maart 2014Notulen Dorpsraadvergadering maart 2014

 

Woensdag 12 maart om 20.00 uur in de Moriaan

1.

Opening

 

 1. 1.1 Afwezig: Jaap; Bas; Wil; Aart; Linda; Nikkit

 

 1. 1.2 Mededelingen 

Welkom aan de wederom goed gevulde tribune.

 

 

 1. 1.3 Publieke tribune
  Een groep heeft met name belangstelling voor het onderwerp Bosweg

Een groep heeft met name belangstelling voor het onderwerp Dorpsduinen.

Beide onderwerpen staan geagendeerd (1.4) en de aanwezigen worden uitgenodigd te participeren in de discussies bij deze onderwerpen.

 

 

 1. 1.4 Gebiedsmanager (Marc Kouwenhoven)


1. Boswegscenario

Marc introduceert Gert Jan Weiland die een afstudeeropdracht van de Gemeente uitvoert. Gert Jan is 4e jaars Civiele Techniek (vroeger weg en waterbouw) en dit is zijn afstudeer stage De opdracht betreft het “project Bosweg”. Hij licht zijn project toe en vraagt reacties van de Dorpsraad.
De probleemstelling betreft verkeersoverlast bij de Hogeweg, Ogtropweg. Piekbelasting is gemeten op tegen de 6.000 voertuigen / etmaal hetgeen op de grens zit van de norm duurzaam/veilig voor dit type weg.
Het doel is een advies te formuleren over een nieuw aan te leggen ‘zuidelijke’rondweg Wijk aan Zee. Het te onderzoeken traject staat bekend als de Bosweg. 

Een korte discussie vindt plaats. Daaruit komt naar voren dat de opdracht meer is gericht op het motiveren en het ontwerp van de rondweg dan op een diepgaande analyse van het onderliggende probleem en het verkennen van alternatieven.

Op uitnodiging van Gert Jan worden gezichtspunten naar voren gebracht:
- van uit de publieke tribune wordt gesteld dat het probleem sterk onderschat wordt omdat uit eigen telling zou zijn gebleken dat piekbelasting van de Hogeweg op meer dan 3000 voertuigen per uur ligt.
- vanuit de Dorpsraad wordt onder meer gewezen op
- het probleem dat het traject de Lunetten die een beschermde status hebben doorsnijdt
- een deel van het traject op TATA terrein ligt, een deel dat als natuur buffer fungeert
- de problematiek van de invloed van deze rondweg op de overschrijding van de fijnstof norm een fundamenteel onderdeel van een haalbaarheidsstudie zou moeten zijn
- het effect van capaciteitsvergroting van de wegen op de verkeerstoestroom in een afweging meegenomen zou moeten worden. Dat daarbij niet voorbij gegaan moet worden aan denkbare verdere industriele/handels activiteiten bij de Noordpier die op ontsluiting kunnen volgen.
- Visie en beleid met betrekking tot activiteiten, waaronder de groeiende recreatie, op deze strook van de gemeente Velsen invloed heeft op de ontwikkeling van de verkeersproblematiek.
- dat er een scala van organisatorische/verkeersmanagement alternatieven voor handen zijn om de overlast te verminderen, en dat dit in een haalbaarheidsstudie meegenomen moet worden in de rentabiliteitsberekening. 

 

 

De Dorpsraad is verrast door de insteek van de gemeente in de opdrachtformulering en vindt in het naar voren gebrachte onderwerp, dat ook speelt in veel verkiezingsprogramma’s, aanleiding om in een speciale vergadering tot een standpunt te komen. ( zie bijlage “brief aan B&W Beverwijk).

Gert Jan wordt bedankt voor de goede presentatie en discussie. Hij wordt uitgenodigd om ook het resultaat van zijn werkstuk te komen presenteren. De Dorpsraad wenst hem succes.

2.. de vraag waar het snelheidsdisplay te plaatsen. Op vraag van Marc worden 4 locaties genoemd waar naar verwachting een snelheidsdisplay de veiligheid kan bevorderen. Marc neemt de suggesties mee en zal de definitieve plannen bevestigen [actie Marc]

 

         3.Onderhoud Dorpsduinen.
Vereniging tot Behoud van de Duinen In en Om Wijk aan Zee heeft de Dorpsraad geïnformeerd over zorgwekkend verval door onjuist gebruik van de Dorpsduinen. Verenigingsleden lichten toe:
“Het ontbreken van goede omheining om de Dorpsduinen waardoor er in dit gebied overlast is van mountainbikers. Door de kapotte draden aan het zeepad is er afkalving van de duinen, veroorzaakt door voetgangers die dit als afkorting gebruiken. Graag zou de vereniging de hekken gerepareerd willen zien en bij de twee toegangen tot de Dorpsduinen voetgangerssluisjes. Wellicht ook een duidelijk bord plaatsen: verboden te fietsen. De heer Koper van de gemeente heeft in het najaar van 2013 al toegezegd dit probleem te zullen oplossen (nav een brief van Jan Budding) maar tot op heden is er niets gebeurd.

Marc, de Gebiedsmanager, geeft aan dat er gewerkt wordt aan een oplossing, maar dat de correcte aanduidingen moeten worden gebruikt. Er staat nu “voetpad”, en in de verkeerswet staat dat er daar dan niet gefietst mag worden. Er zal dan ook, naast het herstel van hekwerk, gehandhaafd moeten worden.  Aart, de Wijkagent, nu niet aanwezig, heeft al aangegeven in zijn rondes aandacht aan dit gebied te gaan geven. 

 

 

1.5 Wijkagent (Aart van Oostveen)

-

 

 

1.6 Heliomare (Marije Pronk)

 

 

1.7 Presentatie aanpak bestemmingsplan vernieuwing: 

Arthur de Boer is gevraagd om in de Dorpsraadvergadering de gang van zaken rond de Bestemmingsplanvernieuwing toe te lichten. Arthur heeft aangegeven zich te beraden om, indien de aangepaste gebiedsvisie er ligt, dit toe te lichten bij een dorpsraadsvergadering en/of een inloop avond te organiseren in de Moriaan.
Conclusie uit de discussie die hierop volgt is dat de vraag van de Dorpsraad wellicht niet goed is overgekomen. Het is NIET de bedoeling om met een reeds gemaakt stuk geconfronteerd te worden. De Dorpsraad is geïnteresseerd in het proces waarmee de vernieuwing van het Bestemmingsplan tot stand gaat komen. En daarbij gaat met name belangstelling uit naar de door het College van B&W toegezegde vroege betrokkenheid in dit proces van de dorpsbewoners zelf. De Dorpsraad kan behulpzaam zijn bij het tot stand brengen van deze betrokkenheid. Arthur de Boer zal nogmaals benaderd worden met het verzoek om in een van de volgende vergaderingen dit gesprek met de Dorpsraad aan te gaan. [actie Hans, Peter]

 

 

2.

Bestuurszaken (Dagelijks Bestuur)

 

2.1 Notulen Dorpsraad

 

2.2 Actielijst (zie notulen vergadering 12 februari)

 

 • - Overleg TATA mbt overlast.
  Het beoogde gesprek heeft op 5 maart plaatsgevonden. De Dorpsraad heeft haar visie duidelijk over kunnen brengen en trof bij TATA een open en constructieve houding. (zie memo ingebracht in gesprek en reactie daarop bijlage 2).
  Het overleg moet gezien worden als een eerste stap in de goede richting. Er zijn u een aantal actiepunten geformuleerd en de Dorpsraad zal, naast het monitoren van de voortgang, en het nagaan hoe de bewoners hier tegenaan kijken, ook nadenken over het vervolgtraject [actie db]
 • - Feedback PWN op discussie over oplossingen wandelaarsprobleem.
  PWN is nog niet teruggekomen op de suggestie van de Dorpsraad om het zwerfvuil en overlast probleem van wilde wandelaars in de Doolhof aan te pakken met het opzetten van een gebaand pad. Er zal navraag gedaan worden [actie PW]

 

- voortgang integratiecommissie de Moriaan - de Rel (zie verslag tweede bijeenkomst)

Het verslag wordt toegelicht. Inmiddels is het voorstel van de Dorpsraad inzake de organisatie dankbaar aanvaard, en lijkt de integratie nu vlot te gaan verlopen.

- werkgroepformering inbreng Dorp in Schaak-eventweken.

De werkgroep moet nog geformeerd worden. Het streven is een eerste bijeenkomst voor de zomer. [Actie PW]

 

 • - Status overleg over hekwerk dorpsweide.

Stichting dorpsweide lijkt akkoord met het idee van de Dorpsraad om een esthetisch beter passend hekwerk op de overloop te maken. In overleg zal de gemeente nu benaderd worden om dit uit te voeren [ actie Hans] 

 

 

2.3 Ingekomen stukken

 

 

 

2.4 Financiën


- Jaarcijfers / plan jaarafsluiting
Financieel jaarverslag, incl begroting 2015, is klaar. Geen opmerkingen. Het kan naar de Stichtingsraad voor finaal akkoord.

 

 

2.5 PR en Communicatie

 • - Bijwerken website:
    geen voortgang mbt de stuctuur. Wel op orde met de inhoud.
 • - Betrekken communicatiedeskundige voor project comm platform waz:
  Marije is bereid mee te werken aan een plan van aanpak [actie db]

 

 

2.6 Overige zaken

- Beleidsplan / jaarplan 2014
Eerste concept ligt voor. Elke werkgroep zal voor 26 maart het betreffende plan kritisch nalezen en met wijzigingsvoorstelen komen.

         - opvolging Nikkit,
Nikkit heeft aangegeven dat hij mogelijke belangstellenden informeert.

- potentiele nieuwe kandidaten voor Dorpsraad
o Peter Duin is toegetreden tot de werkgroep Economie & Toerisme

o (potentiele voorzitter) Theo Bos zal benaderd worden oor een gesprek.

o in de flyer op 19 maart zal om kandidaten worden gevraagd.

 

 

3.

Werkgroep Dorpsbelangen (Roland Snijders)

 

3.1 Geen

 

4.

Werkgroep Ruimtelijke ordening (Peter Snijders en Hans Dellevoet)

 

4.1 status inbreng dorp in bestemmingsplanvernieuwing zie actiepunten)

 

5.

Werkgroep Milieu (Sauw Buwalda namens de werkgroep)

 

5.1 vrijdag 14 maart wordt mobiel meetpunt officieel geopend

 

5.2 april zal de RvSt zitting ovr de Kooksovendeuren zijn. Wordt de 19e voorbereid [Actie Sauw]

 

5.3 de plannen voor de noordduinen (25 ipv 10 appartementen; een recreatievoorziening) zoals in de pers verschenen passen niet in Natura 2000/bestemmingsplan/ecologische hoofdstructuur hoofddoeleinden nr.II (=provinciaal beleid).. Hieraan zal aandacht gegeven moeten worden door werkgroep R.O. [actie Peter/Hans]

.

 

 

6.

Werkgroep Economische zaken en Toerisme (Jeroen Limmen)

 

6.1   status aanvraag tappunt.
In de eerstvolgende Gemeenteraadsvergadering zal een motie met de vraag om een tappunt worden ingediend.

7.

Werkgroep Kunst & Cultuur 

 

7.1 - Ezels en Kwasten (sponsoring boek) 

1 – 11 mei zal dit, internationaal gerenommeerde, event weer plaats vinden. ER worden ten minste 130 deelnemende artiesten verwacht, waaronder 6 – 10 dichters. Het onderwerp is dit jaar wat meer introspectief: “wat doet ’t met je”.
Er zal ook een fotoboek worden gemaakt (prijs zal ca € 35 worden).
De Dorpsraad zal ter ondersteuning een aantal exemplaren afnemen. Deze worden als relatiegeschenk ingezet. [actie db]

Er worden nog kamers voor het onderbrengen van gasten gevraagd.

- Smaakmarkt (overkapping plein) 

 

Juli en augustus zal de smaakmarkt weer 8 vrijdagavonden gehouden worden. Het idee is ontstaan om een flexibele (mobiele) overkapping op het plein te creëren met het doel om meer weersbestendig te worden.
De Dorpsraad steunt dit idee, met de kanttekening dat de omwonenden tijdig bij de plannen betrokken worden, EN dat grote aandacht besteed wordt aan de esthetische uitstraling.
Er worden diverse ideeën geopperd

- Straatsburg

 

In April zal het Europa Ludens muziek project in Straatsburg aan het Europees parlement ten gehore gebracht worden. Er zal een flinke delegatie uit Wijk aan Zee deelnemen.
Er is breed gedragen, grote waardering voor de projecten van Cultural Village.


Volgende maand zal de Schaakfilm worden vertoond. Het is een mooie gelegenheid mensen uit de Gemeente en Provincie uit te nodigen. Het idee wordt geopperd om de vertoning in Cafe  De Zon te houden. Dit zal onderzocht worden [actie db] 

 

 


       

 

8.

Werkgroep Welzijn, gezondheid en WMO

 

8.1 WMO (vacature)

- Geen

 

8.2 Cursussen (Wil de Korte)

- jaarplan

 

8.3 Jongeren (Nikkit Collens)

- Geen

 

8.4 Ouderen (Jaap Durge)

 

 9.

 Rondvraag

 

De flyers om de leden van de Stichtingsraad uit te nodigen voor de jaarvergadering en voor kandidaatstelling kunnen snel en voordelig worden gedrukt bij het REA college. [actie db]

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1

Wijk aan Zee, 14 maart 2014

College van B en W

Stadhuis gemeente Beverwijk

Postadres: Postbus 450 1940 AL Beverwijk

 

 

Geacht College,

 

In de Dorpsraadvergadering van 12 maart 2014 heeft de Dorpsraad en het aanwezige publiek van dorpsbewoners kennis genomen van de door uw college verstrekte opdracht aan Gert Jan Weiland met betrekking tot het Bosweg scenario in Wijk aan Zee. Wij begrijpen dat dit een afstudeer opdracht is in het kader van zijn technische studie civiele techniek.

Ook is het de Dorpsraad niet ontgaan dat het Bosweg scenario in het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen, in het algemeen, hoog op de politieke agenda is geplaatst.

Deze gebeurtenissen zijn aanleiding geweest voor de Dorpsraad om diepgaand van gedachten te wisselen over de blijkbare stappen die worden gezet in de besluitvorming over, en het bepalen van de wenselijkheid en haalbaarheid inzake, het ontwikkelen van de Bosweg in het verkeersplan van Wijk aan Zee.

De conclusie van dit beraad van de Dorpsraad is dat zij aanleiding ziet om u hierbij uitdrukkelijk te informeren over de grote bezorgdheid van de Dorpsraad met betrekking tot de gang van zaken en de wenselijkheid en haalbaarheid van het Bosweg scenario. 

De wijze waarop zowel in de afstudeer opdracht als, binnen onze waarneming, in de politieke discussie over de Bosweg wordt gesproken als de oplossing voor verkeersoverlast in het centrum, meer specifiek de Hogeweg en de van Ogtropweg, van Wijk aan Zee gaat naar de mening van de Dorpsraad voorbij, aan een grondige analyse van de problemen. Ook ontbreekt een gedegen inventarisatie van alternatieven en beleidsmiddelen die ingezet kunnen worden om de problemen te mitigeren. 

De Dorpsraad ziet op dit moment geen heil in het Boswegscenario. Sterker, er zijn overwegende bezwaren in te brengen, terwijl zelfs voor de hand liggende alternatieven om de verkeerssituatie op de dagen dat overlast en overdadige milieubelasting aan de orde is te verbeteren, nog niet uitgeput zijn.

Bezwaren zijn gelegen in de invloed die de Bosweg, in al haar consequenties, zal hebben op de toch al precaire milieusituatie in dit gebied. De veronderstelling, die wellicht breed leeft, dat de Bosweg op milieugebied verbetering zal bewerkstelligen is bij oppervlakkige redenering begrijpelijk, maar is onjuist. De situatie is complex. Tevens tast de ontwikkeling van de Bosweg een fragiele natuur strook, waarvan ook TATA aangegeven heeft dat deze waarde heeft in het scheivlak van dorp en industrie, onherstelbaar aan.

Alternatieven vergen nader onderzoek. Daarbij kan niet voorbij gegaan worden aan het vereiste om de beleidsvisie van de Gemeente Velsen op de ontwikkeling van het gebied van de Noord pier en de Reyndersweg bij een analyse te betrekken. Ook zijn er interessante alternatieven te bedenken waarbij met kleine ingrepen in de parkeer situatie en eventuele aanpassingen in openbaar massatransport grote verbetering bereikt kan worden.

Echter ook zonder nader onderzoek naar complexe maatregelen is het bekend dat een verbetering van het huidige verkeersmanagement met kleine maatregelen haalbaar is. Pas als deze maatregelen genomen zijn is er een valide analyse van de nog resterende problematiek mogelijk. De suggestie van planvorming die spreekt uit de afstudeer opdracht, en de globale politieke stellingen over de Bosweg als oplossing, zijn ten minste voorbarig.

 

Geacht College, de Dorpsraad waardeert de open en constructieve relatie die de Dorpsraad met u heeft ten zeerste. Het is in dat kader dat wij hierbij onze ernstige verontrusting uiten. Graag staan wij u bij in de uitvoering van de vereiste diepgaande analyse die naar onze overtuiging vooraf moet gaan aan het formuleren van een probleemstelling met bijbehorende beleidsalternatieven inzake de verkeersproblematiek in Wijk aan Zee. 

Graag vernemen wij of het college de visie van de Dorpsraad op de aanpak van de verkeersproblematiek in Wijk aan Zee deelt. Ook vragen wij u hoe u de betrokkenheid van de Dorpsraad bij het tot stad komen van een plan van aanpak denkt vorm te geven. 

 

Hoogachtend,

Peter Weel
voorzitter Stichting Dorpsraad Wijk aan Zee

 

 

 

Bijlage 2

Ingebracht in het gesprek van 5 maart:

Perspectief van de problematiek in Wijk aan Zee, onderwerp van gesprek.

 1. 1. TATA IJmuiden is gehouden te werken binnen de verstrekte milieuvergunningen. De Dorpsraad, middels de Werkgroep Milieu, vertegenwoordigt de belangen van het dorp in brede zin met betrekking tot
 2. a. De voorwaarden in de milieuvergunning
 3. b. De handhaving
 4. 2. TATA IJmuiden veroorzaakt ten gevolge van de bedrijfsvoering - direct en indirect - hinder, overlast en schade in het dorp. Het dagelijks bestuur van de Dorpsraad streeft naar een harmonieuze relatie tussen TATA IJmuiden en de dorpsbewoners door als gesprekspartner van TATA IJmuiden de problemen die dorpsbewoners ervaren kenbaar te maken en oplossingsrichtingen voor te stellen.

Het gesprek van 5 maart gaat over het tweede punt, hinder, overlast en schade.

Klachten    

De bewoners van Wijk aan Zee ervaren de volgende soorten hinder, overlast en schade:

 • - Geur, regelmatig hangt er een vervelende penetrante geur in het dorp, incidenteel is sprake van hevige stank.
 • - Geluid, vooral in de avond en nacht kunnen sommigen daar niet van slapen,
 • - Neerslag,
 • o (fijn)stof, vervuiling huis, tuin en auto,
 • o kleverige substantie, sterke vervuiling van huis, tuin en auto,
 • - last van luchtwegen en brandende ogen.

 

Hoewel deze problematiek niet nieuw is, is deze in de waarneming van bewoners de laatste maanden wel toegenomen en neemt in de waarneming van de Dorpsraad de acceptatie door dorpsbewoners sterk af. Dit gaat zover dat sommige bewoners overwegen om, georganiseerd, actie te ondernemen. Er lijkt breed draagvlak voor actie te groeien en het dorp heeft een succesvolle reputatie op dit punt.
De oorzaak van de gegroeide onvrede komt onder andere voort uit:

 • - toename van de overlast 
 • - schade ten gevolge van de kleverige neerslag
 • - het reactieve beleid van TATA IJmuiden waarbij:
 • o geen (tijdig) initiatief wordt genomen om het dorp te informeren van ophanden problematiek (bv verhoogd risico op overlast ten gevolge van onderhoud of andere procesingrepen). Als gevolg hiervan worden de dorpsbewoners bij verrassing overvallen door de overlast.
 • o slechts klagende bewoners krijgen uitleg over wat er gebeurd is
 • o slechts klagende bewoners krijgen schoonmaak acties aangeboden
 • - de bewoners zijn, in het algemeen, geen klagers dan wel “klaagmoe”. Men is gefrustreerd in de machteloosheid ten opzichte van en men voelt de economische afhankelijkheid van TATA IJmuiden. Er is sprake van opgekropte problematiek.
 • - het door passief gedrag onvoldoende nemen van de verantwoordelijkheid door TATA IJmuiden voor de gevolgen van de hinder, overlast en schade. De evidente schade aan leefmilieu en goederen wordt, met uitzondering van schoonmaakwerkzaamheden bij klagers, niet voldoende gecompenseerd. (de beperkte maatschappelijke betrokkenheid van TATA IJmuiden, waarvoor dorpsbewoners wel degelijk waardering hebben, staat niet in verhouding tot de schade).    

Denkbare oplossingsrichtingen:

In algemene zin dringt de Dorpsraad er op aan dat TATA IJmuiden ondubbelzinnig en concreet verantwoordelijkheid neemt voor de schade die ontstaat door hinder, overlast en materiele schade.

Op korte termijn is, naar mening van de Dorpsraad, het noodzakelijk dat de recente overlast, met name ook van de kleverige neerslag, (onafhankelijk) wordt onderzocht. Om de overlast effectief te kunnen verminderen is duidelijkheid over de oorzaken van groot belang. TATA IJmuiden geeft aan geen duidelijk beeld te hebben van de oorzaken, daarom is het noodzakelijk dat er een onderzoek komt naar de oorzaken van de verschillende vormen van overlast. Dit moet voor 1 mei zijn gedaan.
Zodra de oorzaken bekend zijn zal TATA alles in het werk stellen om de overlast te voorkomen door het treffen van voldoende maatregelen.

Structureel zal het nemen van verantwoordelijkheid vertaald moeten worden in een actief en effectief beleid met in elk geval de volgende punten: 

 

 1. 1. Het actief en zo tijdig mogelijk informeren van bewoners

De Dorpsraad wil dat TATA IJmuiden(ook namens de andere bedrijven op het bedrijfsterrein) bewoners actief informeert over ontstane overlast. Niet alleen door dit op de website te vermelden, maar ook door een push bericht naar relevante media en iedereen die zich voor deze dienst aanmeldt. Op die manier krijgt een ieder bv direct een bericht op z’n telefoon als er overlast is veroorzaakt met de volgende informatie: dag, tijd en soort overlast, met indien bekend, de oorzaak.

 

 1. 2. Herstel of compensatie van de gehele schade

Op dit moment worden alleen bewoners die geklaagd hebben over schade of overlast geholpen bij het schoonmaken van huis, tuin en auto. Dat is onvoldoende. Ook de minder assertieve bewoners, en degene die om wat voor reden dan ook minder alert waarnemen dat er schade is zullen geholpen dan wel gecompenseerd moeten worden.

 

 1. 3. Inventarisatie en oplossen achterstallige schade

Door de vele vervuiling is ook blijvende schade ontstaan. Verarmen van de verflaag door het vele schoonmaken, beschadiging van ramen en liggend glas. Tuinmeubilair e.d die niet meer gereinigd kan worden. Deze vorm van schade moet worden geïnventariseerd en naar tevredenheid van de bewoners worden opgelost.

De Dorpsraad heeft er oog voor dat de uitwerking van deze punten complex kan zijn en is bereid om mee te denken in de haalbaarheid van individuele en collectieve oplossingen.  

 

Het door TATA bevestigde verslag:

 

 

Woensdag 5 maart hebben Luuth van der Scheer (secretaris), Sauw Buwalda (werkgroep milieu) en Peter Weel (voorzitter) van de Dorpsraad een overleg gehad met vertegenwoordigers van TATA (Donald Voskuil, manager Regional Affers en Martine Bredewold, General Manager Health, Safety & Enviromant).

 

In dit gesprek hebben we de notitie besproken (zie bijlage, hierboven) met de klachten van bewoners ten aanzien van de overlast en de suggesties van de Dorpsraad voor mogelijke oplossingen.

 

Vrijdag 7 maart heeft Donald Voskuil van TATA een tergkoppeling gegeven met een eerste reactie.

 

TATA heeft direct donderdagmorgen 6 maart een bijeenkomst belegd met de Taskforce (hierin zitten in ieder geval Donald, Martine en Bram van den Berg, Directeur) om notitie van de Dorpsraad te bespreken.

 

Hierbij een eerste reactie;

 

- Het actief en zo tijdig mogelijk informeren van bewoners

 

TATA wil graag bewoners tijdig en zo goed mogelijk informeren over regulier onderhoud en storingen en gaat kijken welke technische mogelijkheden hiervoor beschikbaar zijn en neemt hierin de suggesties van de Dorpsraad mee. Zij verwachten dit voor de zomer te kunnen realiseren

 

- Herstel of compensatie van de gehele schade

 

TATA gaat bij klachten ook de bewoners in de buurt van de klager(s), b.v. via een brief in de bus, vragen of ook zij prijs stellen op schoonmaak/herstel van de schade en overlast.

 

- Inventarisatie en oplossen achterstallige schade

 

Voor dit punt heeft Tata Steel geen concreet voorstel. Mensen zijn altijd vrij naar Tata Steel toe te komen om aan te tonen dat zij blijvende schade menen te hebben. Tata Steel zal hier niet op voorhand een inventarisatie doen, maar staat altijd open voor overleg.

 

- Onderzoek naar de oorzaken

 

Er loopt al een onderzoek naar de oorzaken van de overlast en de mogelijke oplossingen voor het wegnemen/verminderen hiervan. TATA verwacht dit onderzoek medio april te hebben afgerond en wil dit dan delen met de bewoners van Wijk aan Zee.

 

Een mogelijkheid hiervoor is een bijeenkomst in de Moriaan, in samenwerking met de Dorpsraad, waarin aan de bewoners uitleg wordt gegeven over;

- de oorzaken van de overlast,

- de maatregelen die TATA gaat treffen om dit verder te voorkomen / te verminderen,

- ook zal er gelegenheid zijn voor vragen.

 

Peter Weel

Dorpsraad ook in kwartaalblad provincie N-HDorpsraad ook in kwartaalblad provincie N-H

Via de volgende link is na te lezen over de ontwikelingen in de IJmond op milieugebied. Zoals U niet ontgaan is had en heeft de Dorpsraad Wijk aan Zee daar een stevig rol in ontwikkelt.

Via volgende link  na te zenen: N-H Kwartaalblad 1 2014 (.pdf - 1,18 mb)

Agenda vergadering Dorpsraad Woensdag 9 april om 20.00 uur in de Moriaan 1.Agenda vergadering Dorpsraad Woensdag 9 april om 20.00 uur in de Moriaan 1.

Agenda vergadering Dorpsraad

 

 

Woensdag 9 april om 20.00 uur in de Moriaan

1.

Opening

 

 1. Vaststellen agenda

Afwezig:

 

 1. Mededelingen

 

1.3    Publieke tribune

 

1.4    Kunst & Cultuur:  film Wijk aan Zee Schaakdorp

 

1.5   Wijkcoördinator (Marc Kouwenhoven)


1. terugkoppeling Wijkgericht Werken 2.0. door Jaqueline Dorenbos en/of Gert Geertsma

2. Stand van zaken afstudeeropdracht Bosweg

             3. Arthur de Boer (zie ook RO)

 

 

1.6    Wijkagent (Aart van Oostveen)

         -  

 

 

1.7    Heliomare (Marije Pronk)
 

        

2.

Bestuurszaken (Dagelijks Bestuur)

 

2.1    Notulen Dorpsraad

 

2.2    Actielijst

         In notulen

 

 • Voortgang Overleg TATA mbt overlast
   
 • Brief PWN op discussie over oplossingen wandelaarsprobleem
   

- voortgang werkgroepformering inbreng Dorp in Schaak-eventweken

 

 • Status overleg over hekwerk dorpsweide

 

 

2.3    Ingekomen stukken

         Reeds verzonden
 

 

 

2.4    Financiën

        
- geen issues          

    

 

2.5    PR en Communicatie
 

         -   Bijwerken website

 • Afspraak maken met Marije

 

 

2.6    Overige zaken

         - Beleidsplan / jaarplan 2014 (input op 1e concept)

- Wijzigingen dagelijks bestuur (aftreden Peter)

- reacties op flyer aankondiging Stichtingsraad vergadering en kandidaatstelling

- Organisatie jaarvergadering Stichtingsraad

- Struikelpunt bij strandopgang

 


 

 

3.

Werkgroep Dorpsbelangen (Roland Snijders)

 

3.1    Geen

 

4.

Werkgroep Ruimtelijke ordening (Peter Snijders en Hans Dellevoet)

 

4.1    status inbreng dorp in structuurplan & bestemmingsplanvernieuwing

4.2     bouwplannen Neeltje Snijderspad: inbreng en draagvlak dorp

 

 

5.

Werkgroep Milieu (Sauw Buwalda namens de werkgroep)

 

5.1  opening tijdelijk meetpunt 14.3

5.2 repliek RvSt mbt milieuvergunning cokesfabriek

 

6.

Werkgroep Economische zaken en Toerisme (Jeroen Limmen)

 

6.1  

7.

Werkgroep Kunst & Cultuur

 

7.1       Voortgang
            - Ezels en Kwasten

- Smaakmarkt (overkapping plein) 

- Straatsburg

           Jubileumactiviteiten Cultural Village

 


      

 

8.

Werkgroep Welzijn, gezondheid en WMO

 

8.1   WMO                  (vacature)

        -  Geen

 

8.2   Cursussen         (Wil de Korte)

        -  jaarplan

 

8.3   Jongeren                        (Nikkit Collens)

        -  Geen

 

8.4   Ouderen             (Jaap Durge)

       

 9.

 Rondvraag

 

Aanvullend stuk van de Dorpsraad beroep Raad van State zitting 16-04-2014Aanvullend stuk van de Dorpsraad beroep Raad van State zitting 16-04-2014

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State

t.a.v. mr. E.M. Werner

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

 

Wijk aan Zee, 31 Maart 2014 

Uw kenmerk : 201305955/1/A4

Onderwerp: Velsen/Wenckenbachstraat 1  Wm/revisievergunning.

Betreft: Reactie van de Dorpsraad Wijk aan Zee op het verweer van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (met kenmerk 216002-250797 ) d.d. 30 september 2013. (Betreffende het beroep van de Dorpsraad Wijk aan Zee op besluit G.S. van 21 mei 2013: kenmerk 90028-150851 d.d. 02 juli 2013).

 

Hoogedelgestrenge Dames en Heren,

 

Dit is een toelichting van hetgeen gesteld is in het beroepschrift van de Dorpsraad.

De Dorpsraad heeft middels een in juli 2013 ingediende beroep op de herziene ontwerpbeschikking d.d. 14 december 2012, aangegeven dat het daarin opgenomen voorschrift 1.2.13.H, betreffende de deuremissies Kooksfabriek 2, geen recht doet aan eerder gemaakte afspraken, zoals vastgelegd in de uitspraak R.v.S.t. d.d. 30 december 2009 (zaaknr.200809156/1/M1) over de grenswaarden van deze emissies. Deze afspraak stelde de grens aan de  emissie op kental 5 als maandgemiddeld en 10 als daggemiddelde. De Dorpsraad maakt bezwaar, omdat het voorschrift de grenswaarde sterk verruimd. Hierdoor wordt een grotere milieubelasting toegestaan dan noodzakelijk en haalbaar is. Het emissiekental wordt, in tegenstelling tot de eerder genoemde afspraken te ruim vergund.

 

Voor het overzicht houden wij de zelfde volgorde aan van het verweer van G.S.

 

 

II BEROEPSGRONDEN (Bladzijde 3/5 van het verweer van G.S.).

 

1 Beroepsgrond: verslechtering milieubelasting

GS geven aan dat de verruiming van de emissiekentallen inderdaad een verslechtering is.

Tata heeft zelf aangeven dat ze het emissiekental van 7 – 8 als maandgemiddelde in de praktijk kan halen. Tevens geeft G.S. in het verweerschrift aan dat de werkelijke emissie de afgelopen jaren, door de getroffen technische en organisatorische maatregelen, juist is afgenomen; dus ook na de afspraken over de kentallen, tijdens de Raad van State zitting op 30 december 2009.

Dan is het, volgens de Dorpsraad, niet logisch om het kental te verhogen tot 10. Immers dan kan het, in tegenstelling van wat G.S. stelt, wel een feitelijke verslechtering worden: Tata zal haar bedrijfsvoering aanpassen aan het hogere kental en daar haar onderhoud en maatregelen op afstemmen. 

 

2 Beroepsgrond: emissiekental 7 a 8 (Bladzijde 4/5).

De ervaringen en competenties, die in het bedrijf aanwezig zijn of waren, hebben geleid tot de overeenstemming, zoals vastgelegd in de uitspraak R.v.S.t. d.d. 30 december 2009 (zaaknr.200809156/1/M1), waarin de impliciet door de deskundigen van Tata haalbaar geachte bovengrens aan de kentallen 10 (daggemiddelde) en 5 (maandgemiddelde) ligt besloten.

 

Dat G.S. stelt dat niet gebleken is, dat deze waarde structureel nageleefd kan worden, roept slechts vragen op.

Tata heeft in 2009 zelf aangegeven dat ze het emissiekental van 7 – 8, als maandgemiddelde in de praktijk kan halen. Tevens geven G.S. in het verweerschrift aan, dat de werkelijke emissiekentallen de afgelopen jaren door de getroffen technische en organisatorische maatregelen juist is afgenomen; dus ook na de afspraken over de kentallen tijdens de Raad van State zitting op 30 december 2009.

Dan is het, volgens de Dorpsraad, niet logisch om het kental te verhogen tot 10.

Tevens zal het verhogen van het kental Tata niet positief stimuleren. Tata zal zich aanpassen aan de hogere kentalwaarde en daar haar onderhoud en maatregelen op afstemmen. 

 

3 Beroepsgrond: onderzoeksverplichting (Bladzijde 4/5).

G.S. stellen dat Tata nader onderzoek moet verrichten tot verdere reductie van de vastgelegde grenswaarde. G.S. stellen echter geen specifiek doel. De Dorpsraad is van mening dat een duidelijk gekwantificeerd doel wel noodzakelijk is en pleit voor het opleggen van een onderzoeksverplichting, gericht op het verder verminderen van de deuremissies met als doelstelling het emissiekental 5.

 

Conclusie:

Gelet op het vorenstaande geven wij u in overweging ons ingestelde beroep gegrond te verklaren en dat het bestreden besluit aangescherpt dient te worden.

 

Met vriendelijke groet,

 

  Voorzitter Dorpsraad Wijk aan Zee    P.J.M. Weel            Paasdal 25, 1949 AV

 

Secretaris  Dorpsraad Wijk aan Zee  L.van der Scheer    Ogtropweg 28, 1949 BA

 

de Jutter April 2014 - Dorpskrant van Wijk aan Zeede Jutter April 2014 - Dorpskrant van Wijk aan Zee
Van de redactie
Ik woon nu vijftien jaar in Wijk aan Zee, en in al die tijd heb ik twee keer gebeld vanwege overlast naar Tata (toen nog Corus). Dat zegt niets over de mate van overlast die ik van hde omliggende industrieën heb, maar meer over mij. Ik zal niet zo snel klagen, maar natuurlijk zijn mijn ramen en auto ook regelmatig bedekt met een laag donker vuil. En een wasje buiten te drogen hangen doe ik ook liever niet. Maar meer nog dan die zwarte aanslag stoort het mij dat ik als bewoner niet op de hoogte wordt gehouden. Ik heb wel eens een mailtje gestuurd vanuit de Jutter om een artikeltje te schrijven over de klachtafhandeling, maar kreeg daar geen antwoord op. En dat vind ik een gemiste kans. Ik hoop dat de communicatie naar de bewoners nu wordt opgepikt. Want dat je af en toe last van elkaar kunt hebben, dat vind ik begrijpelijk. Maar dat ik daar niet over geïnformeerd wordt, niet.
~ Marian van den Hul ~
jutter@live.nl

Download de jutter in PDF formaat >>
Naar het nieuwsarchief