Home / Milieu / Klachten loket Provincie

Klachten loket Provincie

Provincie Noord HollandServicepunt Subsidies, Vergunningen en Toezicht
0800 – 9986734 (gratis)

Bij dit servicepunt kunt u terecht met vragen, meldingen of klachten over provinciale subsidies en vergunningen.U kunt hierbij denken aan vragen over aanvraagformulieren, termijnen, procedures, beroep, beslistermijnen, enzovoort. Daarnaast kunt u hier terecht voor meer informatie over de activiteiten van provinciale handhavers.

Milieu
Ook met milieuklachten of -meldingen en milieuvragen bent u bij dit servicepunt aan het juiste adres.

Milieuklachten
Heeft u last van een fabriek die stinkt, een vermoeden van een illegale lozing in het oppervlaktewater of van geluidshinder? Of heeft u een klacht over bijvoorbeeld hinder van rook of roet, bodemverontreiniging of illegaal kappen. Meld dat dan bij de provincie; u kunt hiervoor het digitale milieuklachtenformulier gebruiken.

Actie
Na inzending zal het formulier direct worden geregistreerd. Actuele weergegevens en/of locatiegegevens brengen uw klacht of melding verder in beeld. Hierdoor wordt duidelijk wie de mogelijke veroorzaker van de overlast kan zijn.

Verdere actie wordt ondernomen door uw klacht/vraag door te geven aan een milieu-inspecteur en/of vergunningverlener van de desbetreffende instantie (bijvoorbeeld de provincie of de gemeente).

Uw klacht/vraag wordt altijd vertrouwelijk, adequaat en snel behandeld. Desgewenst ontvangt u schriftelijk of mondeling bericht van de ondernomen acties.
We kunnen niet alle klachten voor u oplossen, overlast veroorzaakt door bijvoorbeeld hondenpoep, vuilniszakken, burengerucht of kleinere bedrijven worden door uw gemeente behandeld.

Servicepunt Subsidies, Vergunningen en Toezicht
Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Tel. 0800 – 9986734 (gratis)
Fax 023 – 5144400
E-mail: servicepunt-svt@noord-holland.nl

Het Servicepunt zorgt voor de spoedige beantwoording van uw vragen, meldingen of klachten.

Top