Home / Milieu / Online klacht doorgeven

Online klacht doorgeven

Geef stank-, stof- en geluidsoverlast door en draag bij aan een gezonde IJmond

Helaas werkt Stofmelder.nl (tijdelijk) niet meer. Een melding van overlast kunt u doen bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) via het meldpunt overlast Tata Steel:

https://gisviewer.odnzkg.nl/tatasteel/

Uw melding bij de OD NZKG wordt helaas niet doorgestuurd naar Tata Steel. U dient dus ook een melding te doen bij Tata steel via:

https://omgeving.tatasteel.nl/meldformulier.html

Stofmelder.nl is een centraal meldpunt voor bewoners in de IJmond.

Geef stank-, stof- en geluidsoverlast in één keer door aan Tata Steel, GGD en de Omgevingsdiensten.

Aan welke instanties kan ik via Stofmelder.nl een melding doorgeven?
Stofmelder.nl geeft op dit moment meldingen door aan Tata-Steel, Omgevingsdienst Noordzeekanaal en de GGD. U bepaalt zelf met welke instanties uw informatie gedeeld wordt. Mist u een instantie of werkt u bij een instantie die met ons samen zou willen werken. Neem gerust contact met ons op via stofmelder@gmail.com.

Wat doen de verschillende instanties met mijn melding?
Tata Steel werkt hard aan het verbeteren van milieuprestaties en heeft er alle belang bij een goede buur te zijn. Meldingen worden gebruikt om oorzaken te onderzoeken én aan te pakken. In sommige gevallen biedt Tata Steel compensatie, zoals het reinigen van huis of auto.

Omgevingsdienst Noordzeekanaal verleent de vergunningen aan risicovolle bedrijven in het Noordzeekanaalgebied. Bovendien zien zij er op toe dat alle partijen hun (wettelijke) verplichten nakomen. Kortom: zij zijn het bevoegd gezag. Na een melding zal de ODNZKG onderzoek doen naar de veroorzaker. Als deze bekend is en er inderdaad milieuvoorschriften zijn overtreden, dan kunnen er maatregelen worden genomen en/of sancties worden opgelegd.

GGD Kennemerland houdt zicht op de gezondheidsrisico’s in de regio. De meldingen hebben richting GGD een alarmerend effect. De GGD kan een gezondheidsadvies afgeven.

Welke klachten kan ik melden via Stofmelder.nl?
Stank-, stof of geluidsoverlast vanaf het industriegebied van Tata Steel. Voor overige klachten kunt u terecht op de websites van de Omgevingsdienst Noordzeekanaal of Omgevingsdienst IJmond of kijk op Milieuklachten.nl

Hoe gaat Stofmelder.nl om met mijn privacy?
Stofmelder.nl is opgericht met het idee de overlast van de staalindustrie in de IJmond transparant en openbaar te maken. Zo wordt het voor de buitenwereld inzichtelijk hoe vaak, waar en wanneer er stank-, stof- of geluidsoverlast gemeld wordt. Daarbij is uw privacy voor ons van groot belang en zullen we deze te allen tijde respecteren. Dit is in uw belang en in ons belang. We zullen dan ook nooit uw naam, adres of contactgegevens openbaar maken.

Hoe is Stofmelder.nl ontstaan?
Stofmelder.nl is een burgerinitiatief opgericht door Jan van Kampen, Sanne Walvisch en Jacqueline Makbouli. Het idee voor het meldpunt is ontstaan door alle ophef rond de ‘grafietregens’ die Wijk aan Zee en de regio teisterden in de zomer en het najaar van 2018. Met dank aan de financiële bijdragen van tientallen inwoners van de IJmond hebben we begin december 2018 voldoende budget opgehaald om een centraal meldpunt te kunnen ontwikkelen dat overlast meldt bij alle betrokken instanties. De eerste versie van Stofmelder.nl is op 11 december 2018 online gegaan. In de nabije toekomst zullen we ook een fijnmazig netwerk van fijnstofmeters plaatsen om automatisch data te verzamelen.

Wat wil Stofmelder bereiken?
Stofmelder.nl wil in de eerste plaats de frustraties rondom de gebrekkige communicatie tussen bewoners en instanties oplossen. Daarnaast willen wij door de mate van overlast openbaar en transparant te maken meer inzicht en begrip creëren voor de druk die op onze regio staat. Zo hopen we de balans in onze regio tussen industrie, wonen en recreatie te herstellen en bij te dragen aan milieuverbeteringen in de regio IJmond. Stofmelder is géén ‘Anti-Tata initiatief’.

Top